Uw persoonsgegevens en uw privacy bij Repair Factory: uw rechten en onze plichten.

Achtergrond

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft Repair Factory bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. 

Repair Factory en het zorgbedrijf

Bij Repair Factory worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om de zorg die u of uw kind ontvangt bij het bij Repair Factory aangesloten zorgbedrijf goed te kunnen verlenen en voor het financieel afhandelen van de geboden zorg. 

De plichten van Repair Factory

Repair Factory is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de zorg die wordt geleverd bij het zorgbedrijf. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor financiële afhandeling van de geleverde zorg 

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door het aangesloten zorgbedrijf waar de zorg in de praktijk wordt verleend, maar ook via onze website.

Medewerkers binnen Repair Factory en binnen het aangesloten zorgbedrijf waar u of uw kind de zorg ontvangt, hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Deze bewaartermijn is maximaal 7 jaar (vanaf het moment dat de zorg stopt). 

 Uw rechten als betrokkene

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig is.
  • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens. Dit kan alleen als de gegevens voor een ander niet belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.
  • Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk (door een e-mail of brief te sturen) laten weten aan Repair Factory. Deze aanvraag wordt strik vertrouwelijk behandeld. Een aanvraag kan ook door een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor voor u worden gedaan. Binnen maximaal één maand na uw verzoek ontvangt u een reactie op uw verzoek. 

Repair Factory is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Wij geven er de voorkeur aan als u het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, ophaalt.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Repair Factory en van de aangesloten zorgbedrijven hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat Repair Factory en het zorgbedrijf voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen: bijv. wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor de gezondheid en/of welzijn van u of uw kind of die van een derde. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk voor de zorg, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere betrokken zorgverleners en/of de gemeente die de beschikking heeft afgegeven.

Uitwisseling gegevens Repair Factory wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante gegevens veilig en betrouwbaar (digitaal) uit met de andere betrokken zorgverleners en/of de gemeente of het zorgkantoor.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuw zorgbedrijf kiest om de zorg in te vullen, kan het van belang zijn dat deze op de hoogte is van de eerder verleende zorg binnen Repair Factory; dit staat in uw zorgdossier. Als u ons vraagt uw dossier over te dragen, dan doen we dat binnen een maand. 

Uw dossier wordt door ons persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U krijgt het originele dossier niet mee. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier wordt, indien mogelijk, ook via (beveiligde) e-mail aan het nieuwe zorgbedrijf/ de nieuwe zorgverlener overgedragen. 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? 

Neemt u dan contact op met het zorgbedrijf waar u de zorg ontvangt of met de functionaris gegevensbescherming van Repair Factory via

info@repairfactory.nl  We gaan hierover dan met u in gesprek.